Nokkuð er liðið síðan gerð var grein fyrir stöðu verkefna Valorku hér á vefnum, og verður hér litið yfir hana í stórum dráttum.  Rétt og skylt er að greina frá framgangi þessa eina íslenska þróunarverkefnis í sjávarorkutækni; annarsvegar vegna þess að það hefur þegið styrki af almannafé, en ekki síður vegna hins mikla áhuga sem fjöldi manns hefur sýnt.
 
Tækniþróunin sjálf hefur haldið áfram með þeim hraða sem við er að búast, en hann ræðst alfarið af fjárstuðningi samkeppnissjóða sem síðar verður vikið að.  Þróunin á síðustu mánuðum hefur alfarið beinst að tveggja ása hverflum.  Einása hverflar Valorku höfðu verið prófaðir í sjö mismunandi tegundum.  Þeir standa allir fyrir sínu sem vænleg leið til nýtingar hægstrauma og einn þeirra varð fyrstur íslenskra hverfla til að hljóta einkaleyfi ásamt því að hljóta alþjóðleg gullverðlaun.  Eitt atriði veldur því þó að einása hverflar eru líklega ekki hin endanlega lausn til virkjunar hinna hægu strauma sem Valorka vill ná tökum á.  Þessi orka er mjög dreifð, sem þýðir að hverflar þurfa bæði að vera stórir og hagkvæmir í framleiðslu.  Hinsvegar er sjávardýpi yfirleitt fremur lítið þar sem annesjarastir verða hraðastar, og er t.d. tíðum kringum 20 metra hér við land.  Hverfill þarf að vera neðan mestu ölduhreyfingar en ofan kyrrðarinnar við botninn, og því er einása hverfill ekki hentugur. 
Lausn á þessu felst í því að hafa stærð hverfilsins sem mest í láréttum fleti.  Það þýðir að ásarnir þurfa að vera a.m.k. tveir og blöðin ganga milli þeirra.  Með öðrum orðum minnir hverfillinn allmikið á færiband.  Þessi lausn hefur lengi verið til athugunar hjá Valorku en nýlegar uppfinningar gera hana mjög vænlega.  Með sérstökum búnaði er mögulegt að losna við öll burðarvirki milli meginásanna, auk þess sem komin er lausn sem gefur færi á mjög einföldum umbúnaði blaða og banda með opnunaraðferð sem sumpart byggir á þróun einása hverflanna.  Þessar lausnir gera það annarsvegar mögulegt að dreifa álagi hverfilsins eins og best verður á kosið og hafa hann úr léttum og ódýrum efnum, en hinsvegar gera þær kleyft að hafa hverfilinn nær óendanlega langan.
 
Líklegt er að í fullri stærð verði hverfill Valorku langsamlega stærsti hverfill heims.  Sá stærsti núna er líklega vindhverfill Vestas-Mitsubishi sem hafin er framleiðsla á, en hann er 164 m í þvermál.  Hverfill Valorku mun nær örugglega verða yfir 200 metrar á lengd; en líklega verður um 500 lengdarmetrar hagstæð eining á hverjum hverfli.  Líkanið sem nú er verið að smíða er 25 metra langt og verður eingöngu notað til átaksprófana en ekki orkuframleiðslu.  Hverfillinn verður sérstæður um fleira; í honum verða líklega flest blöð allra hverfla; hann verður eðlisléttari en nokkur annar hverfill og framleiðslukostnaður hans verður langtum minni miðað við stærð en nokkurrar annarrar virkjunar.  
Allt hnígur þetta að sömu meginmarkmiðum sem Valorka vinnur að, og eru nauðsynleg ef takast á að virkja annesjastrauma með hagkvæmum hætti.  Orkan er mjög dreifð og því þurfa hverflarnir að vera gríðarstórir, en um leið léttir og hagkvæmir.  Vegna einkaleyfahagsmuna er ekki unnt að segja mikið meira um hverfilinn á þessum tíma; honum verður lýst síðar.
 
Með framtaki sínu leitast Valorka við að finna tækni sem auðveldar ríkjum heims að vinna að markmiðum Parísarsáttmálans um minni losun gróðurhúsalofttegunda á hnattræna vísu, en um leið að opna möguleika á nýtingu nýrra hreinna og endurnýjanlegra orkulinda.  Því skyldu menn ætla að stjórnvöld styddu verkefnið með öllum tiltækum ráðum og greiddu götu þess, a.m.k. Að því marki sem unnt er í samkeppnisumhverfi.  En það er öðru nær, eins og lesa má í fyrri fréttum hér á vefnum.  Verkefninu hefur að mestu verið mætt með einstökum fordómum og skilningsleysi að hálfu stjórnvalda, og eru þar fremstar í flokki stofnunir og ráðuneyti sem vinna á viðkomandi sviðum. 
Nokkru af því er lýst í grein sem birtist í Morgunblaðinu um þessar mundir og sjá má undir þessum hlekk: Sjávarorkutækni; tækifæri og fordómar.

Pistill framkvændastjóra Valorku, birtur í Morgunblaðinu:

Nýlega undirrituðu sex ráðherrar „samstarfsyfirlýsingu um aðgerðir í loftslagsmálum“. Þar er boðuð vinna að aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna skuldbindinga Íslands í Parísarsáttmálanum. Sú vinna er þörf, enda megum við ekki láta okkar hlut eftir liggja í að taka á því hnattræna sjálfskaparvíti sem eru loftslagsbreytingar af mannavöldum.
Hinsvegar verður ekki séð af þessari yfirlýsingu, né ýmsu öðru sem stjórnvöld hafa látið frá sér fara að undanförnu, að þeim séu fyllilega ljósar allar skuldbindingar Parísarsamkomulagsins. Þær helstu eru þó nefndar í upphafi yfirlýsingarinnar: a) halda hlýnun lofthjúps jarðar innan tiltekinna marka; b) auka getu þjóða heimsins til að aðlagast neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga; c) beina fjármagni að grænum lausnum sem lágmarka losun gróðurhúsalofttegunda til framtíðar.

Ekki fer á milli mála að hlutverk Íslands er í meginatriðum tvíþætt; annarsvegar aðgerðir til minnkunar á losun gróðurhúsalofttegunda innanlands og huga að aðlögun; hinsvegar að stuðla á markvissan hátt að aðgerðum sem dregið geta úr losun og orkuskiptum á heimsvísu.
Stjórnvöld virðast einblína á fyrrnefnda þáttinn í yfirlýsingunni. Þar eru helstu tækifæri landsins talin liggja í orkuskiptum í samgöngum og fiskveiðum og aðgerðum í landgræðslu og endurheimt votlendis. Ekkert er nefnt af því sem Íslendingar geta lagt að mörkum til orkuskipta á heimsvísu. Hér fer því lítið fyrir þeim hnattræna hugsunarhætti sem þjóðir heims þurfa að temja sér og er megininntak Parísarsamkomulagsins. Sama viðhorf kemur fram í fréttaviðtölum við ráðamenn og í þingmálum. Má þar t.d. nefna þingsályktunartillögu um orkuskipti sem nú liggur fyrir Alþingi. Einungis er horft innávið en ekki á þætti sem við Íslendingar getum lagt að mörkum til að stuðla að orkuskiptum á alþjóðavísu. Hnattræna sýn skortir.

Ástæðan fyrir mínum áhuga á þessum þætti er sú að ég hef unnið að þróun tækni sem gæti orðið mikilvægt framlag Íslendinga til orkuskipta á heimsvísu; tækni sem er að fullu í samræmi við markmið Parísarsamkomulagsins, auk þess að geta orðið ný útflutningsafurð. Í nær áratug hefur mitt fyrirtæki; Valorka ehf, þróað hverfil sem nýtir sjávarfallaorku. Sú vinna hefur gengið mjög vel, þrátt fyrir stopulan stuðning hins opinbera. Hverflar Valorku ná að nýta minni straumhraða en aðrir sem nú eru í þróun, og er engin tækni komin lengra á því sviði en hin íslenska. Nýjasta gerð hverfilsins er nú að verða tilbúin í sjóprófanir, en enn sem oft áður ríkir alger óvissa um fjárhagslegan stuðning, á sama tíma og stjórnvöld leggja allnokkuð fé í aðrar lausnir í nafni loftslagsmála, s.s. rafbílavæðingu. Sjávarfallaorka er umfangsmikil endurnýjanleg orkuauðlind sem unnt er að nýta án nokkurra þekktra umhverfisáhrifa. Hún er því vænlegur valkostur þeirra ríkja sem þurfa að hverfa frá notkun jarðefnaeldsneytis. Sjávarorka er umfangsmesta orkuauðlind Íslands og sá tími nálgast að við þurfum að nýta hana. Hinsvegar dugir okkur enn sú orka sem virkjuð hefur verið og rammaáætlun heimilar að nýta. Tæknilausnir í nýtingu sjávarorku er því í fyrstu aðkallandi vegna orkuskipta erlendis.

Samkvæmt Parísarsamkomulaginu ber íslenskum stjórnvöldum að miða sínar aðgerðir við hnattrænar þarfir um leið og landsmarkmið eru uppfyllt. Þeim ber að styðja markvisst við lausnir sem nýst geta til hnattrænna orkuskipta, og koma þeim á framfæri í alþjóðlegu samstarfi. Enn hafa engin merki sést um slíkan markvissan ásetning varðandi þróun sjávarorkutækni. Þvert á móti eru mörg dæmi þess að stjórnvöld, meðvitað og ómeðvitað, hafi rekið hornin í þetta verkefni. Má þar t.d. nefna „mistök“ Alþingis árið 2014, þegar felld var niður bein heimild Orkusjóðs til að styrkja þróun nýrra tæknilausna. Meira um það og aðrar hindranir á heimasíðu Valorku.
Sumum ráðamönnum er tamt, þegar gagnrýnd er uppbygging mengandi stóriðju hérlendis, að verja hana með þeim rökum að hnattrænt sé heppilegra að slík stóriðja starfi hér en annarsstaðar, þar sem hér býðst endurnýjanleg orka. Sannleikskorn er í því, útaf fyrir sig. En þá hljóta stjórnvöld einnig að hugsa hnattrænt og bjóða fram umhverfisvænar tæknilausnir í orkuframleiðslu; jafnvel þó ekki þurfi á þeim að halda hérlendis alveg strax.

Hér verður ekki að sinni staðnæmst við annað sem gagnrýnivert er í stefnu og ræðu margra ráðamanna um umhverfismál. Þar er af ýmsu að taka, og mætti t.d. ræða endurnýjanleika jarðhita, vistspor rafbíla, ætlaðan ávinning af fyllingu skurða, skógarvæðingu landsins og áherslur í landgræðslu. Þau efni bíða betri tíma.

Skorað er á stjórnvöld að móta stefnu um, og styðja við, þróun umhverfisvænna tæknilausna sem eru vænlegt framlag Íslands til hnattrænna lausna í takti við Parísarsamkomulagið. Samanber áðurnefndan lið c). Einnig vænti ég þess að stjórnvöld gæti þess betur hér eftir en hingað til að slíkir þættir verði hluti stefnumótunar og reglusetningar; ekki síður en samdráttur í innlendri losun gróðurhúsalofttegunda.

Valdimar Össurarson

Stjórnvöld ætla ekki að gera það endasleppt í sínu endalausa klúðri í lagasetningum. Óvandvirkni í vinnubrögðum virðist vera gegnumgangandi þáttur í sumum þingmálum; bæði að hálfu ráðuneyta sem undirbúa mál og að hálfu alþingismanna og þingnefnda sem afgreiða þau. 

Stutt er síðan Alþingi þurfti að setja ný lög vegna óvandaðrar fyrri lagasetningar varðandi bætur almannatrygginga. Að óbreyttu hefðu mistökin kostað ríkissjóð um 5 milljarða í útgjöldum. Þá má nefna ýmis lög sem í raun eru haldlítil, þar sem í þau skortir nauðsynlega hluta s.s. viðurlagaákvæði. Má í því efni benda t.d. á lög sem varða yfirtöku sveitarfélaga á málefnum fatlaðs fólks.

Eitt alvarlegt klúður af þessu tagi kemur illa niður á verkefnum Valorku, sem og öllum öðrum nýsköpunarverkefnum í orkuþróun.  Klúðrið felst í því að Alþingi samþykkti orðalaust og samhljóða lagabreytingu sem í raun bannar Orkusjóði að styðja tækniþróun á sviði orkumála, þó slíkt væri alls ekki ætlunin með lagabreytingunni.  Skal þetta hér skýrt nokkuð:

 

Hinn 18.11.2014 samþykkti Alþingi einróma lög nr 110/2014 um breytingu á lögum um Orkustofnun nr 87/2003.  Breytingar sem með því voru gerðar á starfsemi Orkusjóðs voru annarsvegar þær að orkuráð var fellt niður og í staðinn komu ákvæði um þriggja manna ráðgjafarnefnd sem metur styrkumsóknir; og hinsvegar að felldur var út 2.töluliður 2.mgr 8.greinar laganna, sem segir að hlutverk Orkusjóðs sé (m.a.) „að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda“. Mistök þeirra sem gengu frá lagatextanum, og alþingismanna sem samþykktu hann umræðu- og gagnrýnislaust, eru þau að einungis stóð til að fella út heimild Orkusjóðs til að veita áhættulán; aldrei stóð til að fella úr veitingar styrkja.  Þetta kemur glögglega fram í greinargerð með lagabreytingunni, þar sem segir:  „Í greininni er jafnframt lagt til að fellt verði brott ákvæði núgildandi laga um að eitt af hlutverkum Orkusjóðs sé að „veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda“. Aldrei hefur verið skilgreint hvað nákvæmlega er átt við með áhættulánum í þessu sambandi. Slík lán hafa því aldrei verið veitt enda aldrei verið sótt um slík lán. Því er lagt til að þetta ákvæði verði fellt niður“. Með orðunum „þetta ákvæði“ er því einungis átt við ákvæðið um áhættulán en ekki töluliðinn allan; enda hafa styrkir Orkusjóðs til tækniþróunar verið veigamikill hluti af starfsemi hans, og mjög mikilvægur hluti af stuðningsumhverfi nýsköpunar.  Nánar má sjá lagabreytinguna og greinargerðina á vef Alþingis; http://www.althingi.is/altext/144/s/0010.html. Í lagafrumvarpinu hefði því með réttu átt að leggja til orðalagsbreytingu á töluliðnum en ekki að fella hann allan út. Hvorki í iðnaðarráðuneyti né Alþingi virðast menn hafa áttað sig á þýðingu þessara mistaka í textagerðinni. A.m.k. verður fremur að ætla það, en að þingmenn hafi blákalt og umræðulaust viljað stefna allri nýsköpun í orkuþróun í voða til að spara ríkissjóði fáeinar krónur.

Nýsköpunarverkefni Valorku ehf hafa ávallt verið háð styrkveitingum Orkusjóðs, þó takmarkaðar væru, til að uppfylla 50% mótframlagskröfu Tækniþróunarsjóðs. Þannig er eflaust um fleiri af þeim fjölmörgu verkefnum sem Orkusjóður styrkti meðan honum var ekki meinað það. Í viðtali við framkvæmdastjóra Valorku sagði starfsmaður Orkusjóðs að þessi breyting hefði komið flatt uppá menn í Orkustofnun og Orkusjóði; enginn þar á bæ hefði átt von á þessu og þaðan af síður beðið um það. Undir það tók Ingvi Már Pálsson skrifstofustjóri orkumála í iðnaðarráðuneytinu; hann staðfesti að þarna væri um mistök að ræða; ekki hefði verið ætlunin að afnema styrkveitingar Orkusjóðs í þeirri mynd sem þær hefðu verið.

 

Framkvæmdastjóri Valorku hefur í tvígang sent póst á alla alþingismenn; vakið máls á þessu og farið fram á lagfæringar.   Aðeins einn brást við og sagði að þetta þyrfti að skoða, en enginn annar svaraði; ekkert var gert og allir hafa þagað um þetta þunnu hljóði í þingsal. Fyrir stuttu sendi Valorka öllum öðrum þingmönnum skýrslu Valorku, þar sem m.a. eru dregnar fram ýmsar misfellur á stuðningi og framkomu stjórnvalda í garð þessa verkefnis; hindranir sem stjórnvöld leggja í götu þeirra sem vilja nýta sitt hugvit og koma fram með gagnlega nýsköpun. Þar er m.a. sagt frá mikilvægi styrkja Orkusjóðs fyrir verkefnið og þeim erfiðleikum og töfum sem niðurfelling styrkja hans hefur valdið.  Lítil viðbrögð hafa enn borist frá Alþingismönnum, og enn sjást engin merki þess að það ætli að leiðrétta sín afdrifaríku mistök varðandi áðurnefnd lög um Orkusjóð.

 

Umboðsmaður Alþingis hefur nú kveðið upp álit sitt í máli því sem Valorka ehf beindi til hans vegna ólögmætra styrkveitinga Orkusjóðs árið 2015; vanhæfis Árna Sigfússonar og ólögmætrar framgöngu Ragnheiðar Elínar Árnadóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra í tengslum við þá veitingu.

Umfjöllun umboðsmanns um málið má lesa í heild á heimasíðu embættisins, en niðurstaða hans er annarsvegar sú að Árni Sigfússon hafi, sem formaður ráðgjafarnefndar Orkusjóðs, brotið vanhæfisreglur stjórnsýslulaga þegar hann stýrði fundi þar sem stofnun undir stjórn og ábyrgð bróður hans; Þorsteins Inga Sigfússonar forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, var úthlutað nær fjórðungi af öllu ráðstöfunarfé Orkusjóðs til tveggja verkefna.  Ennfremur telur umboðsmaður Alþingis að gerðir Ragnheiðar Elínar Árnadóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra hafi ekki verið í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, en með birtingu upplýsinga um málefni Valorku gekk hún á svig við jafnræðisreglu og meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.  

Um leið og Valorka ehf fagnar réttlátum, og að mörgu leyti fyrirsjáanlegum, úrskurði umboðsmanns í þeim atriðum sem hann tók til athugunar, er lýst nokkrum vonbrigðum um takmörkun rannsóknar hans, enda beindist kvörtun Valorku að nokkuð fleiri atriðum.  Ýmislegt fleira var ámælisvert við úthlutun Orkusjóðs og framgöngu ráðherra, eins og rakið hefur verið hér í fyrri fréttum á vefsíðunni.  Það verður t.d. að teljast slæmt dæmi um bananalýðveldið Ísland að Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem samkvæmt lögum á að styðja lítil frumkvöðlafyrirtæki við að koma sínum nýsköpunarverkefnum í framkvæmd og fær til þess 1,5 milljarð króna af fjárlögum á þessu ári, skuli leyfa sér að fara gegn þessum sömu frumkvöðlaverkefnum; skjólstæðingum sínum, með því að sækja um fé í hinn fjársvelta Orkusjóð.   Sjóðurinn hefur til styrkja 19,5 milljónir á ári.  Stofnunin hefur yfir að ráða her sérfræðinga á launum hjá skattgreiðendum; sérhæfðum í styrkjaumsóknum; hún veður í milljörðum af ríkisfé og nýtir sér blygðunarlaust kunningja- og fjölskyldutengsl.  Þar á ofan býr Nýsköpunarmiðstöð yfir trúnaðarupplýsingum um skjólstæðinga sína sem hún getur nýtt sér til að standa betur að vígi gagnvart þeim í styrkumsóknum.  

Valorku var gert skylt, frá hendi Tækniþróunarsjóðs, að gera samstarfssamning við Nýsköpunarmiðstöð um faglega "handleiðslu".  Blekið á samningi Valorku og NMÍ var hinsvegar vart þornað þegar NMÍ gekk gegn hagsmunum Valorku með því að hirða fjórðung af styrkfé Orkusjóðs.  

Valorka ehf hefur unnið að verkefnum sínum í rúm sjö ár; einu tækniþróun íslendinga á sviði sjávarorkunýtingar, og náð árangri í ýmsum efnum eins og rakið er hér á síðunni.  Eftir að loksins fengust styrkir frá samkeppnissjóðum árið 2009 hefur verkefnið einkum verið styrkt af Tækniþróunarsjóði.  Þar er gerð krafa um 50% mótframlag styrkþega, en ekki er von um að meðaljón rífi slíkt upp úr eigin vasa.  Því gerir stuðningsumhverfið ráð fyrir samfjármögnun tveggja eða fleiri samkeppnissjóða.  Eini opinberi samkeppnissjóðurinn sem styður við orkuþróunarverkefni er Orkusjóður, og hefur sjóðurinn stundum á árum áður þannig stutt verkefni Valorku, þó fjársveltur sé af stjórnvöldum.  Nú var þessi mótfjármögnunarmöguleiki frá Valorku tekinn með ólögmætum hætti og frændhygli, og verkefnið þannig skilið eftir á vonarvöl.  Verkefni NMÍ sem styrk hlutu, s.s. hin svonefnda ljósvarpa, höfðu hinsvegar alla möguleika á stuðningi úr mikið öflugri sjóðum s.s. AVS; þróunarsjóði sjávarútvegsins.  Hér var því farið eins öfugt að hlutunum og hugsast gat; spilling og frændhygli réði ferðinni í stað réttsýni og vandaðra stjórnunarhátta.

Ragnheiður Elín Árnadóttir hefur orðið uppvís að því annarsvegar að hylma yfir með sínum flokksgæðingi sem hún skipaði án auglýsingar og án hæfis í starf formanns ráðgjafarráðs Orkusjóðs.  Í öðru lagi hefur hún orðið ber að því að ráðast af offorsi og ójöfnuðu gegn litlu sprotafyrirtæki; nýsköpunarfyrirtæki sem hún hefur frumskyldu við að vernda gegn ofstopa stjórnkerfisins.  Það offors Ragnheiðar Elínar felst í því að hún birti á opinberum vef atvinnuvegaráðuneytisins upplýsingar um styrki sem Valorka ehf hefur hlotið frá upphafi.  Nú er það svo að styrkir af opinberu fé eiga ekki að vera leyndarmál; ekki fremur en upplýsingar um laun og aðrar greiðslur af opinberu fé.  Brot ráðherra fólst í því að upplýsingarnar voru birtar sem hefndaraðgerð vegna umkvartana Valorku undan góðvinum hennar og hennar gerðum; þær voru rifnar úr öllu samhengi og settar fram í þeim tilgangi að sverta orðspor Valorku, enda voru ekki um leið birtar upplýsingar um neina aðra styrkþega; ekki var sagt hvaða árangur náðist fyrir styrkina né annað sem skýrt gæti upphæðina.  Ráðherra fór því fram eins og hrotti gagnvart sínum skjólstæðingi; hegðun sem ekki er unnt að líða af ábyrgum ráðherra.

Styrkir þeir sem Valorka ehf hefur þegið af opinberu fé nema u.þ.b. 50 milljónum; um upphæð þeirra fór ráðherra nokkuð nærri lagi þó ekki væri hún nákvæm.  Af þeim hafa líklega um 28 milljónir gengið til launagreiðslna yfir 7 ár; tæpar 10 milljónir eru vegna húsnæðis fyrir verkefnið, og afgangurinn um 12 milljónir hefur farið í efni, verkfæri, mælitæki og annað sem verkefninu hefur verið nauðsynlegt á þessu 7 ára tímabili.  T.d. hefur verkefnið þurft að fjárfesta í nokkrum dýrum mælitækjum.  Til að setja þessa upphæð í eitthvert skiljanlegt samhengi má benda á þá staðreynd að einn starfsmaður opinbers orkufyrirtækis er með 1,7 milljónir á mánuði í laun, eða rúmar 20 milljónir á ári af opinberu skattfé.  Allt það styrkfé Valorku yfir 7 ár sem Ragnheiður Elín ráðherra býsnast svo mjög yfir, myndi því ekki hafa dugað þessum eina starfsmanni hennar til lífs í 3 ár!  Sannast á þessu að ekki er sama Jón og Sérajón í augum þessa brotlega ráðherra.

Valorka mun, í famhaldi af þessum niðurstöðum umboðsmanns Alþingis, rita stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis og fara framá að ráðherra verði látin sæta viðeigandi ábyrgð fyrir brot sín og þeirra sem undir hennar ábyrgðarsvið heyra.  Hlýtur í því efni að koma til álita afsögn ráðherra.

Einnig mun Valorka leita eftir því við stjórnvöld að bættur verði skaði sá sem Valorka hefur orðið fyrir með hinum ólögmætu gerningum.  Eftir er að skoða nánari útfærslu á þessu.

Þá kemur vart til greina að hinn brotlegi formaður ráðgjafarnefndar Orkusjóðs geti setið áfram í starfi.  Hann getur vart talist trúverðugur eftir það sem undan er gengið, enda má lesa það út úr niðurstöðu umboðsmanns.

Nánar í síðari fréttum

Um áramótin 2015-2016 er við hæfi að tylla sér á sjónarhólinn; líta í sjónhendingu yfir síðasta ár og íhuga það sem framundan er.  Hjá Valorku ehf er unnið að spennandi verkefnum; aðferð til að beisla orku sem hingað til hefur ekki verið nýtt en verður án nokkurs vafa mikilvægur hluti orkunotkunar heimsins innan fárra ára.  Ekkert starf getur talist mikiilvægara en það að undirbyggja velferð komandi kynslóða; ekki bara manna heldur alls lífs á jörðinni.  

Glögglega kom í ljós á nýyfirstaðinni loftslagsráðstefnu í París hve mannkynið hefur á tiltölulega stuttum tíma komist nærri því að tortíma mestöllu lífi á jörðinni.  Niðurstaða ráðstefnunnar var langt frá því sem fullnægjandi getur talist í átt til þess að bæta skaðann, en verður þó að teljast nokkuð mikil viðurkenning á alvarleika þessarar öfugþróunar og skammsýni.  Í ljósi reynslunnar verður þó að ætla að gróðahagsmunir muni tefja fyrir framgangi góðra fyrirheita.  Enn býr heimurinn við hagkerfi sem byggir á ofnotkun jarðefnaeldsneytis; ofneyslu ríkra þjóða; kúgun fátækra þjóða og skefjalausrar fólksfjölgunar í fátækustu ríkjum heims; svo ekki sé minnst á hina geigvænlegu vopnaframleiðslu sem byggir á því að kynda undir ófriði og viðhalda honum.  Parísarsáttmálinn á eftir að ganga í gegnum hreinsunareld eigiinhagsmuna hverrrar þjóðar.  Ekki er ástæða til að fagna fyrr en efndir koma í ljós.

Orð á blaði hafa nefnilega ekki alltaf leitt til efnda; eru jafnvel stundum minna virði en pappírinn sem blekinu heldur.  Má í því efni benda á hina miklu og jákvæðu yfirlýsingu sem forsætisráðherra Íslands gaf fyrir hönd sinnar ríkisstjórnar varðandi þróunarstarf Valorku, og sjá má hér á forsíðunni.  Ekki vantar þar þakklæti, lof og fyrirheit um velvilja stjórnvalda.  Hinsvegar var blekið vart orðið þurrt í undirskrift forsætisráðherra þegar hann og öll hans ríkisstjórn hafði synjað verkefninu um lítilsháttar aðstoð til að verkefnið stöðvaðist ekki, eins og lýst hefur verið hér á síðunni.  Og niðurrif ríkisstjórnarinnar hefur ekki eingöngu beinst gegn þessu eina þróunarverkefni Íslendinga á sviði nýtingar umhverfisvænustu orkuframleiðslu heims, heldur einnig gegn allri þróun í grænni umhverfistækni.  Ríkisstjórnin hóf feril sinn með því að leggja niður grænan samkeppnissjóð og grænan fjárfestingarsjóð sem lögð höfðu verið drög að með þingsályktun allrra flokka á Alþingi.  Niðurrif sjóðanna var sagt vera í sparnaðarskyni, þar sem þeir hefðu ekki verið fjármagnaðir.  Sá fyrirsláttur stenst ekki, þar sem vel er þekkt að sjóðir starfi án mikils fjár meðan hart er í ári, en verði megnugri þegar góðæri ríkir, líkt og þessi ríkisstjórn segir nú vera.  Framlög ríkissjóðs til græna hagkerfisins tók forsætisráðherra traustataki og flutti í önnur óskyld verkefni; og lét sem vind um eyru þjóta alvarlegar athugasemdir Ríkisendurskoðunar.  Afrekaskrá iðnaðarráðherraveður einnig að teljast all dapurleg frá sjónarhóli þeirra sem fást við þróun grænnar orkutækni.  Ráðherra hefur haldið Orkusjóði í slíku fjársvelti að honum er gert ómögulegt að sinna hlutverki sínu.  Sjóðurinn hefur ekki getað veitt mótframlög við styrki Tækniþróunarsjóðs, sem er í raun yfirlýsing stjórnvalda um að þau vilji ekki að hérlendis sé stunduð önnur þróun í orkutækni en sú sem orkurisarnir sjálfir standa fyrir.  Ekki voru það næg spöll á sjóðnum að mati ráðherra, heldur skipaði hún afsettan pólitíkus sem stjórnarformann.  Til að koma þeirri bitlingaveitingu fyrir stóðu stjórnarflokkarnir fyrir lagabreytingu þar sem orkuráð var lagt niður og við hlutverkum þess tók þriggja manna "ráðgjafarnefnd".  Fyrsta verk þessa nýja formanns var að samþykkja styrkveitingar til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, sem lýtur alræðisstjórn bróður hans; er styrkt af almannafé og býr yfir trúnaðarupplýsingum um sína samkeppnisaðila.  Lítilsvirðingin á lagabókstafnum lýsir sér þó best í því að þessumpólitíska skjólstæðingi iðnaðarráðherra kom ekki til hugar að víkja af fundi við gerninginn.  Enn var botninum þó ekki náð í hinni pólitísku spillingu:  Þegar kvartað var til iðnaðarráðherra undan lögbrotum þessarastofnana sem undir hana heyra þá brást hún ekki við á þann hátt sem eðlilegt hefði verið í lýðræðisríki; að víkja hinum brotlegu frá störfum og láta vinna málin að nýju með trúverðugum hætti.  Nei; iðnaðarráðherra var í hefndarhug gagnvart framkvæmdastjóra Valorku og misnotaði opinberan vef ráðuneytisins til birtingar á röngum upplýsingum, þar sem fjárveitingar til Valorku voru ýktar og rifnar úr öllu samhengi.  Ráðherra kaus að verja sinn pólitíska skjólstæðing fremur en eðlilega stjórnarhætti og lagaframkvæmd.  Þannig vinnubrögð eru jú helstu einkenni spilltra stjórnvalda.

Valorka hefur því þurft, auk þróunarstarfs síns, að standa í tímafrekum kærum á hendur stjórnvöldum til að tryggja eðlilegan starfsfrið í fjandsamlegu stjórnkerfi, þar sem klíkuskapur og spilling virðist ráða um of.  Þar á ofan bætist mikil vinna vegna hins meingallaða stuðningsumhverfis, sem kallar á gegndarlaust pappírsflóð og tilgangslausa skýrslugerð að hálfu þeirra fáu sem auðnast að hljóta styrki til sinna verkefna.  Í heild má ætla að meira en helmingur af vinnutíma frumkvöðulsins fari því í ýmiskonar skýrslugerð, bréfaskriftir og kærur til að halda sínum réttmæta sess í stuðningsumhverfinu og tryggja nauðsynlegan stuðning.  Þannig frumkvöðlaumhverfi er ekki líklegt til að skila þeirri verðmætasköpun til þjóðfélagsins sem efni standa til.

En þá að verkefnunum sjálfum.  Eins og lýst hefur verið hér í fyrri fréttum þá stöðvaðist þróunarstarfið alveg í þrjú misseri, þar sem heildarhugsun skortir algerlega í stuðningsumhverfið.  Framhaldsstyrkur Tækniþróunarsjóðs fékkst svo aftur á miðju ári 2015; eftir að verkefnistjóri hafði þurft að draga fram lífið á atvinnuleysisbótum og verkefnið að safna skuldum, m.a. til að halda leiguhúsnæði sínu.  Stuðningsumhverfið rétti þó ekki höndina nema hálfa leið:  Styrkur TÞS er háður því að 50% mótframlag fáist úr öðrum sjóðum.  Orkusjóður brást í því efni, eins og hér var lýst, og því má vel vera að styrkur TÞS falli niður af þeim sökum; með þeim afleiðingum að verkefnið eyðileggist.  Verkefnin fóru af stað á haustmánuðum 2015.  Strax var ljóst að þau myndu einskorðast við gerð lítilla líkana og prófana þeirra í keri í byrjun, bæði vegna fjárskorts og tímaskorts.  Styrkur TÞS stendur undir lágmarkslaunum eins manns, leigu aðstöðu og lítilsháttar efniskaupum, en ekki miklu umfram það.  

Megináherslan hefur verið á þróun fjölása hverfils, sem byggir á fyrri einása hverflum.  Með því að byggja hverflana á tvo eða fleiri ása má ná stærra þversniði í sjónum án þess að efniskostnaður aukist hlutfallslega, og þar með meira afli.  Þetta er mjög mikilvægur þáttur í því að ná hagkvæmni í rekstri hverfilsins; hann er ætlaður til virkjunar hægstraums með mjög litla orkuþéttni á flatareiningu en gríðarlegt hafflæmi.  Kostnaður við efni og rekstur skiptir því sköpum um hagkvæmnina.  Ekki er enn unnt að lýsa þeim hverfilgerðum sem prófaðar hafa verið árið 2015, en þar er um nokkurn breytileika í aðferðum að ræða.  Sumar aðferðir hafa ekki skilað viðunandi árangri, en aðrar eru þróaðar áfram.  Einkum er síðasta gerð hverfilsins áhugaverð, enda hefur hún staðið undir væntingum enn sem komið er.  Vonast er til að hægt verði að sækja um einkaleyfi á vordögum, og þá verður unnt að lýsa tækninni opinberlega.  

Framtíð verkefnisins á næsta ári veltur að sjálfsögðu annarsvegar á árangri prófana og hinsvegar á því hvort nægt fé fæst til þess sem gera þarf.  Vonast er til að í kjölfar frekari frekari kerprófana verði unnt að hefja teiknihönnunarvinnu í febrúar eða mars, og í framhaldi af henni að sækja um einkaleyfi á nýrri tegund.  Gert er ráð fyrir að þá verði smíðað stórt líkan og það prófað í sjó.  Enn er horft til hinnar góðu aðstöðu í Hornafirði varðandi prófanir; þar er enn meginhluti prófunarflekans sem Valorka hannaði og smíðaði.  Þó geta mál hugsanlega tekið aðra stefnu; hugsanlegt er að strax verði prófað í annnesjastraumum; sett niður stórt sýnilíkan við raunverulegar aðstæður.  Gera verður ráð fyrir að stuðningsumhverfið fari að starfa á eðlilegri hátt en nú er, í kjölfar úrskurða frá umboðsmanni Alþingis og Samkeppniseftirliti, sem nú skoða kærur Valorku.  

Ekki er unnt að skilja við þennan áramótapistil án þess að þakka þeim sem helst hafa reynst verkefninu ómetanlegur bakhjarl og hjálparhellur.  Er þar fyrst að nefna konu mína Guðbjörgu Sigurðardóttur, sem óhrædd hefur lagt með mér í þessa óvissuferð og hjálpað til við að "ausa bátinn í ólgusjó og ágjöfum".  Önnur er sú kona sem aldrei hefur misst trú á verkefnið og stutt það með margvíslegu móti, en það er Elinóra Inga Sigurðardóttir.  Má segja að hún eigi stóran þátt í að verkefnið er enn við líði.  Þá verður seint fullþakkað framlag Veiðarfæraþjónustunnar í Grindavík, sem hefur veitt gjaldfrjáls afnot af prófunarkerinu og staðið undir raforkukostnaði við það, sem er beinn fjárstyrkur til verkefnisins. Valgeir Páll Björnsson verkfræðingur aðstoðaði á ýmsan hátt á nýliðnu ári, en hann vann að útskriftarverkefni sem tengdist hverflinum.  Mörgum fleirum ber að þakka, sem ekki verða upp taldir hér; það bíður síðari pistla.

Valorka ehf og undirritaður óska öllum velunnurum sínum og áhugafólki um hreinni og betri heim, árs og friðar með þökk fyrir liðið ár.

Valdimar Össurarson
frkvstj Valorku

Subcategories